W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
- cel linku nie jest odpowiednio określony, 
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej www.bip.oswietlenie.kalisz.pl:
- opcja podkreślenia odnośników,
- nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB), 
- ustawienia kontrastu,
- ustawienia odstępu między tekstem,
- ustawienia wielkości czcionki.

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Sobczak. Kontakt: poczta@ouid.pl, tel. 62 598 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu odpowiada Paweł Sobczak, poczta@ouid.pl, tel.62 598 64 18.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Pawłem Sobczakiem, psobczak@ouid.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 598 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Wrocławskiej 71A w Kaliszu:
Biurowiec administracyjny posiada główne wejście zlokalizowane naprzeciwko wjazdu na parking dla klientów i interesantów. Wjazd na teren parkingu odbywa się po uprzednim zdalnym otwarciu szlabanu przez uprawnionego pracownika. Drzwi główne otwierane są automatycznie. Za drzwiami głównymi znajduje się pomieszczenie jednoprzestrzenne – wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi łączącymi parter biurowca, otwieranymi zdalnie przez pracownika Sekretariatu. Na parterze za wiatrołapem znajduje się Sekretariat, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze umożliwiają poruszanie na wózku. Poszczególne kondygnacje budynku administracyjnego mają ograniczenia dostępności dla osób z dysfunkcją ruchu, ze względu na brak wind oraz szerokość drzwi.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku do wejścia głównego oraz zlokalizowaną na parterze toaletę dedykowaną osobom z niepełnosprawnością ruchową. Pozostałych odpowiednich dostosowań dla osób niepełnosprawnych np. platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych budynek nie posiada. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przed siedzibą znajduje się parking, na którym w najbliższej odległości do wejścia głównego wyznaczono jedno dedykowane miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz trzy miejsca parkingowe oznaczone tabliczką "gość".
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
W siedzibie Spółki nie ma możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Spółki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 

Aplikacje mobilne

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. nie udostępnia aplikacji mobilnych

Dodatkowe informacje

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.


Powiadom znajomego